تبیین امنیت ملی افغانستان در پرتو منازعۀ امریکا و ایران

تبیین امنیت ملی افغانستان در پرتو منازعۀ امریکا و ایران

:از متن به رغم تلاشهای دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از حملۀ نظامی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا، با وقوع حمله، ایران از طریق همکاری با نیروهای ائتلاف، نقش سازندهای در سرنگونی طالبان ایفا کرد، با استقرار نیروهای خارجی و تأمین ثبات نسبی در سالهای اولیۀ حضور آنان در افغانستان، خواستۀ خروج تدریجی این نیروها از افغانستان از سوی کشورهای منطقه […]