برنامه حمایتی برای ژورنالیستان در تبعید

برنامه حمایتی برای ژورنالیستان در تبعید

آکادمی دویچه وله مرحله دوم یک برنامه حمایتی برای کارمندان رسانه‌ای و خبرنگاران افغان در آسیای جنوبی و مرکزی را راه اندازی نموده استبرای کسب معلومات بیشتر و درخواست اشتراک در این برنامه به لینک ذیل مراجعه کنید. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IPgBJLSyeE6cS8oToNnBPbj7nuCO5EpPgZ3A2PBXuipUNjZDS1pXNDZGU1BETEwzUjdGSVg1T1FCVi4u