فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

فورم اشتراک در برنامه های تخصصی دیتاساینس

:برای اشتراک در دوره های تخصصی دیتاساینس در رشته های ذیل – Python Programming – Data Engineering -Data Mining -Statatistics – Machine Learning که توسط یکی از پوهنتون/دانشگاه های معتبر ایالات متحده امریکا برای جوانان افغان دایر خواهد شد فورم سروی ذیل را تکمیل کنید https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTVWNW32fj0nYGf1DWLBtrz5NsPSEqzv2ScuPDLHUj4Ed81w/viewform?fbclid=IwAR3PFSSQcNHtD5gsMsh1VNQ41dlESWvE4_4E4ecGj06LPZmUai5AJQzJdhk