Research & Articles
حکومت همه شمول، نظر مردم افغانستان چیست؟

حکومت همه شمول، نظر مردم افغانستان چیست؟

شبکه متخصصان نسل نو افغانستان با ایجاد این سروی تلاش دارد تا فرصت ابراز نظر مردم افغانستان در مورد آینده نظام سیاسی شان را فراهم نماید. یافته های این سروی در طرحی که برای طرف های دخیل در قضیه افغانستان ترتیب می شود انعکاس خواهد یافت.
این سروی 2 تا 4 دقیقه وقت را در بر خواهد گرفت.

Inclusive Government

What does inclusive government mean?

.این سروی در جهت زمینه سازی ابراز نظر مردم افغانستان در مورد معیارهای مد نظرشان در مورد " حکومت فراگیر" است و یافته های آماری آن به جامعه جهانی ارایه خواهد شد.

آیا شما تعریف مشخصی از حکومت مشارکتی دارید؟(Required)
ایجاد حکومت مشارکتی برای شما چقدر اهمیت دارد؟(Required)
کدام یک از تعاریف ذیل به نگاه شما به حکومت همه شمول نزدیک تر است؟(Required)

3 thoughts on “حکومت همه شمول، نظر مردم افغانستان چیست؟

Comments are closed.